แพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา

( คุณหมอมีมี่ )


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544 : มัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2551 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554 : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2557 : ประกาศนียบัตรจิตบำบัดปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2559 : Certificate in Cognitive Behavior Therapy, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, USA

· ประวัติการทำงาน

- แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์
- โรงพยาบาลพระราม 9

· ประสบการณ์และการทำงานพิเศษ

- วิทยากรบรรยายทางวิชาการและจัดการอบรมให้กับสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานเอกชน
- เป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
- เขียนบทความลงสื่อต่าง ๆ และออกรายการโทรทัศน์
- เจ้าของเพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่อง
- นำเสนองานวิจัย: Prani Paveenchana (August 2013). The Prevalence and Associated Factors of Internet Gambling Behavior among Undergraduate Students at Higher Education Institutes with Campuses in Bangkok and Environs. Paper Presented at the 4th World Congress of Asia Psychiatry, Bangkok, Thailand