นายแพทย์ธนวิศว์ จำเนียรกาล


· ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

· ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจเฉพาะ

- จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- ปัญหาการเรียนและการทำงาน