แพทย์หญิงอรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 : ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 : วุฒิบัตรผู้เชียวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563 : ปริญญาโทสาขาสาธารณสุขสาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

· ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพังงา
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 : แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565 : นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 : นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ฯ
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คลินิกมอร์นิ่งมาย (สาขาสีลมเอดจ์)

ผลงานวิจัย

พ.ศ. 2554 : อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์. การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็กฉบับภาษาไทย โดยระบบคอมพิวเตอร์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2558; 60(4): 265-274.
พ.ศ. 2559 : อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ. ความสัมพันธ์ระกว่างระดับความรู้เรื่องโรคออทิซึมสเปกตรัมกับทัศนคติเชิงบวก. ต่อผู้ป่วยออทิซึมสเปกตรัมในประชาชมไทยทั่วไป. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2556; 67(2): 223-231
พ.ศ. 2562 : Choukuljaratsiri O. The first internet survey of knowledge, attitudes towards Autism in Thai general popluation. Poster session presented at: American Psychiatric Association 172nd annual meeting; 2019 May 18-22; San Francisco, US
พ.ศ. 2566 : Wannaspaschaiyong P, Bunman S, Choukuljaratsiri O. Cannabis and its effects on the health of children and adolescents. Siriraj Med Bull [Internet]. 2023 Apr. 1 [cited 2023 Aug. 23];16(2):181-7. Available from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/260132