แพทย์หญิงสุกัญญา รักษ์ขจีกุล


· ประวัติการศึกษา

2547 ปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย นเรศวร
2550 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต แขนงวิชาจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· ประวัติการทำงาน

2550 – 2558 อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร
2558 – ปัจจุบัน จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก