นายแพทย์วสุพล โอศิริพันธุ์


· ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตประเทศไทย
- วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประเทศไทย

· ประวัติการทำงาน

- ส.ค. 2560 - ก.ค. 2561 นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปทุมธานี
- ส.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- ก.ค. 2562 - มิ.ย. 2565 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- ก.ค. 2565 - พ.ค. 2566 แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ผลงานวิจัย

- ความเครียดและการจัดการความเครียดในแพทย์ประจาบ้านจิตเวชศาสตร์ ประเทศไทยปี การศึกษา 2563 (Stress and coping strategies among psychiatric residents in Thailand in 2020) นำเสนอ E-poster ในงาน WPA Congresses – World Psychiatric Association 2022