นายแพทย์พชร จันทร์แย้ม


· ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

· ประวัติการทำงาน

- ปี 2560 แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2561 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
- ปี 2565 จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- ปี 2565 - ปัจจุบัน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

· ความสนใจเฉพาะ

- จิตเวชเด็กและวัยรุ่น