นายแพทย์ภูมิปภพ สุนศุข


· ประวัติการศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

· ประวัติการทำงาน

2014 - 2016 : นายแพทย์ปฎิบัติการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี
2015 : ศึกษาดูงานเรื่อง Alcohol and Other Drungs Service ที่ Turning Point, Eastern Health, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia
2016 - 2019 : แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๋
2019 - ปัจจุบัน : นายแพทย์ชำนาญการ (จิตแพทย์) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี

· Bhumpaphop Sunsuk, MD

· Board Certification

Diploma of the Thai Board of Psychiatry, the Royal College of Psychiatrists of Thailand

· Previous Literature

Psychometric Properties of the Visual Object and Spece Perception (VOSP) in Normal Thai Older Adults, a Pilot Study