แพทยหญิงจุติภัสร์ มโนมัยวิบูลย์


· ประวัติการศึกษา

2560 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2565 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/div>

· ประวัติการทำงาน

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน

การอบรมพิเศษ

- อบรมจิตบำบัดระยะสั้นแบบ Cognitive behavioral therapy (CBT)
- อบรมจิตบำบัดระยะสั้นแบบซาเทียร์
- อบรมการบำบัดครอบครัวระยะสั้น