แพทย์หญิงสุธิกานต์ อรุณรัศมีโสภา


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2565: วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2561: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสต์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
พ.ศ. 2555: มัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

· ประวัติการทำงาน

- แพทย์ใช้ทุน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
- แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
- อาจารย์แพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานด้านวิชาการ

- การนำเสนองานวิจัย: poster presentation “attachment, loneliness, and depression among residents in long- term care (LTC) homes” of the 2021 IPA Virtual Congress
- บทความ: บทความเกี่ยวกับ Attachment ใน long-term care ใน IPA Bulletin ฉบับเดือนกันยายน 2021

รางวัล

- Fellowship award - the 22nd WPA World Congress of Psychiatry