นายแพทย์พชรพล กิจภิญโญชัย


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2559-2563 : หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

· ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2559 - 2563 : แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นประจำโรงพยาบาลตำรวจ
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์นอกเวลา ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

· ความสนใจเฉพาะ

- ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น
- ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
- ปัญหาครอบครัว และ ความสัมพันธ์
- ปัญหาด้านการเรียน
- โรคสมาธิสั้น
- โรคซึมเศร้า
- โรควิตกกังวล
- โรคอารมณ์สองขั้ว
- โรคแพนิค
- ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต