นายแพทย์จตุภัทร คุณสงค์

( คุณหมอจอม )


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544 : มัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2551 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2556 : วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2562 : อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์การเสพติด

· ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2553 : แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2556 : จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลยันฮี
พ.ศ. 2558 : จิตแพทย์ ประจำศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

· ความสนใจเฉพาะ

- ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
- ปัญหาการเสพติด (สารเสพติด, การเสพติดทางพฤติกรรมเช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน)
- ความผิดปกติด้านเพศสภาพ
- สุขภาพจิตระดับองค์กร
- ความผิดปกติทางอารมณ์
- ความผิดปกติทางจิตที่เกิดร่วมกับภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น การปวดเรื้อรังที่สัมพันธ์กับความเครียด, การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่มีผลต่ออาการทางจิต)
- จิตบำบัดแนวพุทธ และสติบำบัด (Mindfulness Psychotherapy)

· ประสบการณ์และการทำงานพิเศษ

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินปัญหาเพศสภาพก่อนการผ่าตัดแก้ไขอัตลักษณ์ทางเพศ (ผ่าตัดแปลงเพศ)
- เป็นวิทยากรอบรมด้านการให้คำปรึกษาในการบำบัดสารเสพติดให้กับบุคคลากรในคลินิกฟ้าใส (คลินิกด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด) จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
- เป็นวิทยากรรับเชิญไปให้ความรู้แก่สมาคมหญิงไทยในต่างประเทศ
- เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่บริษัทและองค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ บริษัทการบินกรุงเทพ (Bangkok Airway), ปตท., อมตะ, เครือซีเมนต์ไทย, มิชลิน, DHL, กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ
- เป็นวิทยากรอบรมเรื่่องการจัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชให้กับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศ
- เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านจิตเวช สำหรับการสร้างละคร และภาพยนต์
- เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับสื่อมวลชนต่าง ๆ อาทิ รายการเสพสมออนแอร์ ช่อง Newstv, รายการส้มเปรี้ยว ช่อง TNN24, รายการวาไรตี้สุขภาพดี ช่อง Nation, รายการเจาะประเด็นข่าวใหญ่ ททบ. 5 เป็นต้น
- เขียนบทความให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านทางสื่อต่าง ๆ

· ผลงานด้านวิชาการ

เป็นผู้นิพนธ์ร่วมในการแต่งตำราเรื่อง อโรคยา-คัมภีร์ปลอดโรค ในหัวข้อเรื่อง หลักการให้คำปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสื่ยงต่อสุขภาพ

· งานวิจัย

การกระทำผิดซ้ำในกลุ่มเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด
ผลของโปรแกรมการเผชิญความเครียดแบบกลุ่มต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท