นายแพทย์เหมือนเพชร ราชายนต์


· ประวัติการศึกษา

2565 : นิสิตระดับชั้นวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์คลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
2564 : ป.บัณฑิตขั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2564 : ว.ว. (จติเวชศาสตร์), แพทยสภา

· ประวัติการทำงาน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการรับปรึกษาในผู้ป่วยทางกาย (Consultation-liaison) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผลงานวิจัย

  • Suwanchote S, Rachayon M, Rodsaward P, Wongpiyabovorn J, Deekajorndech T, Wright HL, et al. Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies and their clinical significance. Clinical Rheumatology. 2018;37(4):875-84.
  • Chottawornsak, Natcha ;Rodsaward, Pongsawat; Suwanchote, Supaporn; Rachayon, Muanpetch; Deekajorndech, Tawatchai ; Wright, Helen; Edwards, Steven W.; Beresford, Michael; Rerknimitr, Pawinee; Chiewchengchol, Direkrit. "Skin signs in juvenile- and adult-onset systemic lupus erythematosus; clues to different systemic involvement"
  • Rodsaward, Pongsawat; Chottawornsak, Natcha; Suwanchote, Supaporn; Rachayon, Muanpetch; Deekajorndech, Tawatchai ; Wright, Helen; Edwards, Steven W.; Beresford, Michael; Rerknimitr, Pawinee; Chiewchengchol, Direkrit.“The clinical significance of staining patterns of antinuclear antibodies (ANA) in juvenile and adult systemic lupus erythematosus patients”
  • Rachayon, Muanpetch & Jirakran, Ketsupar & Sodsai, Pimpayao & Klinchanhom, Siriwan & Sughondhabhirom, Atapol & Plaimas, Kitiporn & Suratanee, Apichat & Maes, Michael. (2022). In Vitro Effects of Cannabidiol on Activated Immune–Inflammatory Pathways in Major Depressive Patients and Healthy Controls. Pharmaceuticals. 15. 405. 10.3390/ph15040405.
  • Maes, Michael & Rachayon, Muanpetch & Jirakran, Ketsupar & Sodsai, Pimpayao & Klinchanhom, Siriwan & Debnath, Monojit & Basta-Kaim, Agnieszka & Kubera, Marta & Almulla, Abbas & Sughondhabirom, Atapol. (2022). Adverse Childhood Experiences Predict the Phenome of Affective Disorders and These Effects Are Mediated by Staging, Neuroimmunotoxic and Growth Factor Profiles. Cells. 2022. 1564. 10.3390/cells11091564.
  • Maes, Michael & Rachayon, Muanpetch & Jirakran, Ketsupar & Sodsai, Pimpayao & Klinchanhom, Siriwan & Gałecki, Piotr & Sughondhabirom, Atapol & Basta-Kaim, Agnieszka. (2022). The Immune Profile of Major Dysmood Disorder: Proof of Concept and Mechanism Using the Precision Nomothetic Psychiatry Approach. Cells. 11. 1183. 10.3390/cells11071183