แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 : ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2562 : หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

· ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2557 - 2558 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2557 - 2558 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 - 2562 : แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : อาจารย์แพทย์พิเศษ แผนกจิตเวชศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (part-time) โรงพยาบาลพะเยาราม คณะกรรมการ
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์/งานวิจัย
พ.ศ. 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตากสิน

· วิทยากร

พ.ศ. 2562 : วิทยากรโครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 1 และ 2 จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2562 : วิทยากรอบรมอาจารย์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง "ความเป็นครูกับการดูแลนักเรียน" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2562 : วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นและบทบาทของคุณครู ในการป้องกันและดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

· ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ

สิรินัดดา ปัญญาภาส, มนิสสรา เกตุแก้ว และฑิฆัมพร หอสิริ. (2562). การศึกษานำร่อง ถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการลดความรู้สึกถูกตีตราสำหรับผู้ปกครองของผู้ป่วยโรค สมาธิสั้น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.