นายแพทย์ นราวิชญ์ กรุงวงศ์

( คุณหมอต้นน้ำ )


· ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

· ประวัติการทำงาน

- จิตแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

การอบรมพิเศษ

- อบรมจิตบำบัดระยะสั้นแบบซาเทียร์
- อบรมจิตบำบัดระยะสั้นตามแนวบำบัดวิถีพุทธ
- อบรมจิตบำบัดระยะสั้นแบบ Cognitive behavioral therapy (CBT)
- อบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการรักษาภาวะสมองเสื่อม สถาบันประสาทวิทยา

ความสนใจเฉพาะ

- ภาวะทางจิตในผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม
- ภาวะผิดปกติทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า และ อารมณ์สองขั้ว
- ภาวะผิดปกติทางความคิดและจิตเภท
- ภาวะวิตกกังวล
- บำบัดปัญหาครอบครัวและปัญหาในการทำงาน
- บำบัดเลิกสุราและสารเสพติด
- ปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพจิตใน LGBTQ