แพทย์หญิงอภิสรา สุวรรณประทีป

( คุณหมอก้าว )


· ประวัติการศึกษา

- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2559
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ.2565

· ประวัติการทำงาน

- 2560 – 2561: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี
- 2561 - 2562: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
- 2562 - 2565: แพทย์ประจำบ้านกองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
- จิตแพทย์ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ผลงานทางวิชาการ

- 2565: ผลของลูกอมหญ้าดอกขาวต่อความอยากสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เสพติดบุหรี่