แพทย์หญิงชรชล สัชฌบดี


· ประวัติการศึกษา

- 2550-2556 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2560-2564 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

· ประวัติการทำงาน

2564-ปัจจุบัน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตากสิน

ความสนใจเฉพาะ

• โรคสมาธิสั้น
• ปัญหาพัฒนาการ และปัญหาการเรียน
• ปัญหาภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรม
• ให้คำปรึกษาครอบครัว